Koncepce & GDPR /

Školní řád - stáhnout

PODKLADY K NAPLŇOVÁNÍ SMĚRNICE GDPR

V souvislosti s novou evropskou legislativou, tzv. GPDR, věnujte, prosím, pozornost TOMUTO DOKUMENTU.
Podrobné informace ke směrnici GDPR si můžete stáhnout ZDE, doplňující informace o spolupracujících organizacích pak obsahuje TENTO DOKUMENT. Směrnice "Výkon práv subjektů údajů" k náhledu ZDE.

KONCEPCE ŠKOLY

Základní cíl: vytvořit dětem předpoklady pro

Společenský rozvoj (být přijímán v kolektivu ostatních dětí, umět se zapojovat do činnosti a spolupracovat, umět se řídit pokyny a být pozorný...)

Fyzický rozvoj (zvládat jemnou motoriku a jednoduché cviky na rovnováhu, hry s míčem)

Duševní rozvoj (plynule hovořit o svých zážitcých, schopnost soustředěně poslouchat krátké příběhy a pohádky, rezeznávat barvy, znát své osobní údaje, správně vyslovovat a artikulovat, ovládat zpaměti básničky, písničky a říkanky, projevovat touhu po knihách, znát hry a zapojovat se do nich...)

Vytvořit podmínky pro další rozvoj v základní škole a komunikaci mezi lidmi

Rozvíjet osobnost každého dítěte, aby bylo schopno samostaně myslet, svobodně se rozhodovat, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami


Prostředky k dosažení cílů

1. Výchovně-vzdělávací program školy
základní prostředek k dosažení cílů je plnění školního vzdělávacího programu, rozpracovaného do tématických okruhů při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností dětí

2. Klima školy:
zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení (všechny složky, nejen ředitelka školy) a na systém mezilidských vztahů, ten je dán především vztahy mezi učiteli a dětmi, mezi učiteli a ostatními pracovniky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi dětmi samotnými dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájem o vše, co s prací školy souvisí

3. Organizace školy:
mít vypracovaný organizační řád se všemi kompetencemi a organizační dokumenty školy (Vnitřní řád, Provozní řád...), neustále je inovovat, aby odpovídaly skutečným potřebám školy při vlastním organizování prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost, dále autoritu, která vychází z osobních a profesionálních kvalit. Vedle vztahu nadřízenosti a podřízenosti uplatňovat i další formy komunikace (informace, rady, výměna názorů, apod.)

4. Integrované a talentované děti:
škola bude vytvářet prostor pro všechny děti. Individuálním přístupem, dále formou soutěží a nadstandartní nabídkou podporovat talentované děti ve spolupráci s psychologem pečovat o děti se specifickými poruchymi učení a chování logopedické péče

5. Spolupráce rodiny a školy:
prosazovat jednotnou výchovu rodiny a školy pravidelně informovat rodiče nejen o jeho dítěti, ale dávat jim základní objektivní informace o škole, o problematických oblastech při výchově dětí snažit se rozvíjet oboustranný tok informací (škola, rodina). Tyto informace předávat i širší veřejnosti požadovat na rodičích, aby se při rozhovoru s dítětem zajímali o jeho práci ve škole při obtížích spolupracovat s třídními učitelkami a psychologem připravovat pro rodiče vysoupení dětí, výstavky, další společné akce, apod.